EXTERIOR

קונספט עיצובי המדגיש את סביבת המבנה והווי החיים האורבני העוטף אותו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הנוף הפנורמי הנשקף
מדירת הפנטהאוז משפיע על חלל הפנים ובסיס התכנון מושתת על התכתבות חזקה בין הפנים אל החוץ, דיאלוג של טשטוש גבולות בין חוץ לפנים, יצירת קשרים
חזקים ביניהם ופתיחות מרבית לקשריו עם החוץ. בחירת החומרים והצבעים של הפנים זהה לחוץ והכנסת הטבע לחלל הפנים מייצר תחושה ומראה של ויטאליות ורעננות חומרית.