LAYERS

קונספט עיצובי המבוסס על יצירה מחדש דרך החומר הטבעי. בדומה לטבע המורכב משכבות, השתמשנו בתכונה זו
ונתנו לחומרים הטבעיים ביטוי חדש וקונטקסט אחר דרך הפגשת חומר טבעי אחד באחר. החשיבה התכנונית והעיצובית שלנו התמקדה במציאת דרכים
מעניינות ואפשריות למפגש שכזה, במלאכת מחשבת של שכבות, בהן יתקיים איזון בין צורה לפונקציה ובין אובייקט לחלל.
עיצבנו בקסטמיזציה מוחלטת מספר אלמנטים, כך שבכל אלמנט יצירת השכבות נוצרה מדרך מפגש אחרת. התוצאה המתקבלת היא חלל ייחודי ומיוחד
שיש בו עניין רב וניכרת בו איכות החומר הטבעי.